Pagrindinis meniu
Vaiko apsaugos politika

                                                            PATVIRTINA

Direktoriaus Mindaugo Kairio

2022 m. vasario 20 d.

Įsakymu Nr. DĮ22-01

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LIUTERONŲ DIAKONIJA“

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKA

 

1. VŠĮ „LIUTERONŲ DIAKONIJA“ VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKA

 

Šiose gairėse paaiškinama, kokią atsakomybę VšĮ „Liuteronų diakonija“ prisiima siekdama apsaugoti vaikus ir paauglius, kurie bendrauja su darbuotojais ir savanoriais teikiant paslaugas ir vykdant diakoninę-socialinę, projektinę veiklą. Ši tvarka prieinama visiems darbuotojams ir savanoriams. Visi nauji darbuotojai ir savanoriai supažindinami su šiuo dokumentu.

 

2. ĮVADAS

 

Vaikai, kurie susiduria su VšĮ „Liuteronų diakonija“ įvairių veiklų metu, privalo būti maksimaliai apsaugoti nuo tyčinių ar netyčinių veiksmų ar neveiksnumo, dėl kurių jie atsiduria rizikingose situacijose dėl galimo smurto prieš juos, seksualinio jų išnaudojimo, sužeidimo ar kitokios žalos. Prievolę užtikrinti vaikų saugumą turi visi VšĮ „Liuteronų diakonija“ darbuotojai ir atstovai, ir ši prievolė yra pirmiausia įtvirtinta šioje Vaiko teisių apsaugos politikoje (toliau – „Politika“).

 

Vaiko teisių apsaugos politikos reikalavimai:

 • VšĮ „Liuteronų diakonija“ samdyti tik tokius darbuotojus ir bendradarbiauti tik su tokiais atstovais, kurie yra tinkami darbui su vaikais, bei taikyti griežtas saugaus samdymo ir bendradarbiavimo praktikas.
 • Užtikrinti, kad visi, susiję su VšĮ „Liuteronų diakonija“, žino savo įsipareigojimus ir atitinkamai reaguoja į smurto prieš vaikus ir vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus.
 • Užtikrinti, kad visi, kurie atstovauja VšĮ „Liuteronų diakonija“, vaikų atžvilgiu elgiasi tinkamai ir niekada nepiktnaudžiauja vaikų pasitikėjimu.
 • Užtikrinti, kad kiekvienas, kuris atstovauja VšĮ „Liuteronų diakonija“, aktyviai dalyvauja sukuriant saugią aplinką vaikams, kurie dalyvauja organizacijos veiklose.
 • Įvertinti, kokias rizikas vaikams kelia VšĮ „Liuteronų diakonija“ veiklos ir programos, ir tas rizikas sumažinti arba panaikinti, kiek tai įmanoma.
 • Sukurti ir palaikyti procedūras, kurios užtikrina žinių apie vaiko saugumo užtikrinimą sklaidą, žalos vaikams padarymo prevenciją, tinkamus kanalus pranešimams apie atvejus ir tinkamą reagavimą į pranešimus. Tokiu būdu mes siekiame padaryti VšĮ „Liuteronų diakonija“ saugia vaikams organizacija bei gerbiame vaikų teises ir mūsų siekius.
3. DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ PRIĖMIMAS

 

VšĮ „Liuteronų diakonija“, remiantis LR Vaiko teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnio 4 punktu, ketinamų įdarbinti ar priimti savanorystei asmenų prašo pateikti iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informaciją, kad asmuo nėra teistas už nusikaltimus, nurodytus šio straipsnio 1 punkte: nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose.

 

4. POLITIKOJE ĮTVIRTINTI PRINCIPAI

 

Vaiko teisių apsaugos politika yra paremta šiais principais:

 • Asmeninė atsakomybė. Visi VšĮ „Liuteronų diakonija“ atstovai privalo demonstruoti aukščiausius elgesio su vaikais standartus tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime. Jų atsakomybė yra Politiką suprasti ir prisidėti prie jos sklaidos. VšĮ „Liuteronų diakonija“ atstovai privalo daryti viską, kas jų galioje, kad visi nusiskundimai ar potencialūs Politikos pažeidimai būtų tinkamai užkardinami, apie juos būtų pranešta ir į juos būtų tinkamai reaguojama.
 • Visuotinumas. Politika apima privalomus reikalavimus, kurie taikomi visiems atstovams visuose VšĮ „Liuteronų diakonija“ veiklos aspektuose, nepriklausomai nuo to, kaip ir kur jie dirba.
 • Standartais paremtas požiūris. VšĮ „Liuteronų diakonija“ Politikoje įtvirtina vaiko saugumo užtikrinimo ir darbuotojų elgesio standartus, kurie dažnu atveju yra aukštesni, nei tie, kurių laikytis reikalauja šalies įstatymai ir visuomenėje įsigalėję papročiai bei tradicijos. Nepaisant to, būtent VšĮ „Liuteronų diakonija“ standartų pasižada laikytis visi VšĮ „Liuteronų diakonija“ atstovai, ir būtent už tų standartų laikymąsi jie yra atsakingi.
 • Atvirumas. Siekiame sukurti tokią aplinką, kurioje bet koks susirūpinimas ar klausimai, susiję su vaiko saugumo užtikrinimu, gali būti iškelti ir aptarti.
 • Skaidrumas ir atskaitomybė. Tai yra esminiai dalykai, siekiant užtikrinti, kad netinkamos praktikos būtų pastebėtos, galimas netinkamas elgesys būtų kvestionuojamas ir būtų skatinamos geriausios praktikos.
 • Atskaitomybė vaikams ir jų bendruomenėms. Stiprindami savo vidaus sistemas, standartus ir praktikas mes būsime labiau atskaitingi žmonėms, kuriems siekiame tarnauti.
 • Vaikų dalyvavimas ir nediskriminavimas. Vaikai turi būti įgalinami suvokti savo teises ir jiems turi būti išaiškinama, kas yra priimtina ir nepriimtina, ir ką jie gali daryti, jei susiduria su problemomis ar klausimais.
 • Bet kurio vaiko, su kuriuo susiduriame, geriausias interesas. Kai kalbama apie pranešimą, susijusį su Vaiko saugumo užtikrinimo politikos pažeidimu, vaiko geriausias interesas yra mūsų prioritetas, ir mes stengsimės užtikrinti jo saugumą, sveikatą ir gerovę, įskaitant jo emocinių, psichologinių ir fizinių poreikių patenkinimą.
 • Konfidencialumas. Apie visus VšĮ „Liuteronų diakonija“ atsirandančius pranešimus / įtarimus / tyrimus žinos tik tie asmenys, kurie tiesiogiai susiję su pranešimu / įtarimais / tyrimu, o visi su tuo susiję duomenys bus laikomi saugiai. Visa komunikacija taip pat bus konfidenciali ir saugi.
 • Savalaikiškumas. Turint galvoje tikimybę, kad smurto atvejai gali sunkėti ar kartotis, pranešimų savalaikiškumas yra esminis, o šią Politiką įgyvendinančios procedūros numato privalomus laikotarpius, per kuriuos pranešimas apie įtariamą atvejį turi būti pateiktas ir į jį sureaguota.
 • Ambicija. VšĮ „Liuteronų diakonija“ siekis yra sugebėti pademonstruoti, kad ji yra lyderė vaikų saugumo užtikrinimo srityje.
 • Partnerystė. Mes dirbsime drauge su partneriais, kad žinios apie vaiko saugumo užtikrinimą būtų paskleistos kitose organizacijose, o žinios apie vaiko apsaugą – platesniame bendruomenės rate.

 

5. SĄVOKŲ IŠAIŠKINIMAI

 

Sąvoka

Išaiškinimas

„Vaikas“

Bet koks asmuo iki 18 m. amžiaus.

„Vaiko saugumo užtikrinimas“

VšĮ „Liuteronų diakonija“ ši sąvoka reiškia politikų, procedūrų ir praktikų rinkinį, kurį mes pasitelkiame užtikrinimui, kad VšĮ „Liuteronų diakonija“ yra saugi vaikams organizacija. Mes žinome, kad vaikams gali būti padaroma žala dėl tyčinių veiksmų, kuriuos atlieka nykstamai maža organizacijos darbuotojų ir atstovų dalis. Mes absoliučiai netoleruojame tokio elgesio ir laikomės ryžtingų politikų, siekdami užkirsti kelią tokiems atvejams ir tinkamai į juos sureaguoti. Mes siekiame užtikrinti, kad visi, susiję su organizacija, būtų tinkamai informuoti ir tinkamai reaguotų į atvejus, susijusius su smurtu prieš vaikus ir seksualiniu vaikų išnaudojimu. Mes siekiame, kad bet kas, atstovaujantis mūsų organizaciją, elgiasi su vaikais tinkamai tiek darbe, tiek ir už darbo ribų, ir niekada nepiktnaudžiauja pasitikėjimu, kurį suteikia jo pozicija VšĮ „Liuteronų diakonija“ organizacijoje. Tačiau mes taip pat žinome, jog netyčiniai veiksmai, prevencinių veiksmų stoka ar kitoks mūsų neveiklumas gali turėti ir kartais turi netyčinių pasekmių, nulemiančių žalą. Be to, gali įvykti nelaimingi atsitikimai, kurių galima buvo išvengti. Tokias rizikas gali padėti efektyviai sumažinti ir panaikinti Vaiko apsaugos užtikrinimo aspekto įtraukimas į programų planavimo procesą ir į daugybę kitų veiklos formų. Kitaip tariant, Vaiko apsaugos užtikrinimo politika yra mūsų bandymas užtikrinti, kad viskas, kas nuo mūsų priklauso, būtų padaryta siekiant užtikrinti saugumą ir gerovę vaikų, su kuriais mes dirbame. Tai padeda užtikrinti patikimus pagrindus vaikų teisėms jų bendruomenėse.

„Smurtas prieš vaiką“

Smurtas prieš vaiką apima viską, ką asmenys, institucijos ar sukurti procesai daro ar nesugeba padaryti, ko pasekoje padaroma tiesioginė ar netiesioginė žala vaikui arba kas apriboja galimybę vaikui saugiai ir sveikai vystytis iki suaugusio asmens. Pagrindinės smurto kategorijos yra apibrėžtos Pasaulio Sveikatos Organizacijos: fizinis smurtas, emocinis smurtas, seksualinis smurtas ir išnaudojimas, nepriežiūra ir aplaidus traktavimas. Fizinis smurtas apima grubios fizinės jėgos panaudojimą su tikslu faktiškai ar tikėtinai sužeisti ar sukelti skausmą. Emocinis arba psichologinis smurtas apima žeminantį ir nuvertinantį elgesį, tokį kaip prasivardžiavimą, nuolatinį kritikavimą, menkinimą, pastovų gėdinimą, izoliavimą. Seksualinis smurtas apima visas seksualinės prievartos formas, įskaitant kraujomaišą, ankstyvas ar prievartines vedybas, išžaginimą, įtraukimą į pornografiją, seksualinę vergiją. Seksualinis smurtas prieš vaikus gali taip pat įtraukti netinkamą vaikų lietimą, demonstravimą, netinkamos seksualinės kalbos naudojimą vaikų atžvilgiu, pornografinės medžiagos vaikams demonstravimą.

„Seksualinis išnaudojimas“

Tai apima faktinį piktnaudžiavimą (arba bandymus piktnaudžiauti) kito asmens pažeidžiama pozicija, savo galia ar kito asmens pasitikėjimu siekiant seksualinių tikslų, įskaitant, bet neapsiribojant finansinės, socialinės ar politinės naudos iš kito asmens seksualinio išnaudojimo.

„Seksualinis vaiko išnaudojimas“

Pagal šią Politiką, seksualiniu vaiko išnaudojimu laikomi bet kokie lytiniai santykiai su asmeniu, jaunesniu nei 18 metų.

„Politikos taikymo sfera“

Ši Politika taikoma:

· VšĮ „Liuteronų diakonija“ darbuotojams, nariams, savanoriams, praktikantams (toliau šios Politikos tikslais visi kartu vadinami „Darbuotojais“).

· VšĮ „Liuteronų diakonija“ nariams (toliau – „Nariai“).

· VšĮ „Liuteronų diakonija“ paramos gavėjų ir partnerių darbuotojams ir atstovams, kitiems individams, grupėms ar organizacijoms, kurie(-ios) turi formalų / sutartinį santykį su VšĮ „Liuteronų diakonija“ (toliau visi kartu vadinami „Partneriais“) ir turi tiesioginį kontaktą su vaikais (nebent būtų formaliai sutarta, kad organizacija – partnerė laikysis savo vaiko saugumo užtikrinimo ar vaiko apsaugos politikos).

· Paramos davėjams, žurnalistams, įžymybėms, politikams ir kitiems asmenims (toliau šios Politikos tikslais jie vadinami „Atstovais“), kurie dalyvauja VšĮ „Liuteronų dikaonija“ veiklose ar ateina į VšĮ „Liuteronų diakonija“ biurus ir turi kontaktą su vaikais, ši Politika galioja jų dalyvavimo VšĮ „Liuteronų diakonija“ veiklose ar vizitų VšĮ „Liuteronų diakonija“ centruose, metu.

· Visi aukščiau išvardintieji privalo vadovautis šia Politika tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Politikos pažeidimai iš darbuotojų, savanorių, praktikantų, narių, narių pusės gali sąlygoti atleidimą iš darbo / pareigų ar šalinimą iš narių. Politikos pažeidimai iš Partnerių / Atstovų pusės gali sąlygoti santykių su jais, įskaitant pirkimo, partnerystės ar kitokios sutarties nutraukimą. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, apie bet kokius pagrįstus įtarimus dėl netinkamo elgesio su vaikais bus informuojamos atitinkamos valstybės institucijos.

 

6. PRANEŠIMAS APIE PAVOJINGĄ VAIKUI SITUACIJĄ

 

VšĮ „Liuteronų diakonija" darbuotojai dažnai dirba aplinkoje, kurioje būna vaikai, pavyzdžiui, dienos centruose, mokykloje, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. VšĮ „Liuteronų diakonija" konsultantai taip pat bendrauja su vaikais teikdami emocinę paramą. Tai gali lemti įsitraukimą į situacijas, kai įtariama ar paaiškėja pavojus vaikui dėl išnaudojimo ar patiriamo smurto. Tokiais atvejais VšĮ „Liuteronų diakonija“ glaudžiai bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jei susiduriame su tokia situacija ar pokalbio metu paaiškėja, kad vaikui (ar vaikui, dėl kurio skambinama) būtina papildoma pagalba, informacija nukreipiama tiesiogiai ar perduodama infomacija apie jį. VšĮ „Liuteronų diakonija“ darbo metu pasitaiko vaikų turinčių rimtų savižudybės ketinimų, kyla pavojus jo sveikatai ir/ar gyvybei. Pavojaus sveikatai ar/ir gyvybei atveju VšĮ „Liuteronų diakonija“ darbuotojai, savanoriai turi galimybę padėti iškviesti reikalingą pagalbą. Jeigu VšĮ „Liuteronų diakonija" darbuotojui ar savanoriui lankantis socialinėje, ugdymo ar kitoje įstaigoje vaikas atskleidžia suicidinius ketinimus, šis turi nedelsiant pranešti ugdymo įstaigos administracijai.

 

7. NETINKAMO ELGESIO SU VAIKAIS PAVYZDŽIAI

 

Žemiau pateikiami pavyzdžiai elgesio su vaikais, kuris „VšĮ „Liuteronų diakonija“ Darbuotojams, Nariams, Partneriams ir Atstovams yra neleistinas:

 

1. Vaikų mušimas bei kitokia fizinė agresija ar smurtas.

2. Seksualinių veiksmų atlikimas arba lytinių santykių turėjimas su jaunesniais nei 18 metų asmenimis. Netinkamai suprastas vaiko amžius nėra pasiteisinimas.

3. Santykių su vaikais užmezgimas, kurie gali būti laikomi vaiko išnaudojimu arba smurtu prieš vaiką.

4. Užgaulus elgesys su vaiku arba veiksmai, sukeliantys grėsmę vaikui.

5. Netinkamos, agresyvios arba užgaulios kalbos naudojimas bei tokių pasiūlymų ir patarimų teikimas.

6. Netinkamas ar seksualiai provokuojantis elgesys.

7. Miegojimas toje pačioje lovoje ar tame pačiame kambaryje su vaiku, arba priėmimas į savo namus nakvoti vaiką(-us), su kuriuo dirbama, be vadovo žinios (ši taisyklė negalioja savo vaikų atžvilgiu). 8. Asmeninio pobūdžio dalykų, kuriuos vaikas geba padaryti pats, darymas už vaiką.

9. Vaikų nelegalaus, nesaugaus ar smurtinio elgesio toleravimas arba dalyvavimas tokiuose veiksmuose.

10. Elgesys, kuriuo siekiama sugėdinti, pažeminti, sumenkinti vaikus arba kitokiu būdu psichologiškai smurtauti prieš vaikus.

11. Diskriminavimas ar išskirtinis kai kurių vaikų traktavimas, suteikiant jiems daugiau privilegijų, lyginant su kitais vaikais.

12. Neįprastai ilgo laiko tarpo leidimas su vaikais, su kuriais dirbama, atskirai nuo kitų asmenų.

13. Netinkamų turinio vaizdų, filmų ir interneto puslapių, įskaitant pornografiją ir smurtą, demonstravimas vaikui.

14. Patekimas į situaciją, kurios pasekoje asmuo gali būti apkaltintas netinkamu elgesiu.

 

Tai nėra baigtinis sąrašas. Darbuotojai, Nariai, Partneriai ir Atstovai visada privalo vengti veiksmų ar elgesio, kuris gali būti netinkamai suprastas, atspindi prastas praktikas bei yra potencialiai žalojantis.

 

8. RĖMIMAS

 

VšĮ „Liuteronų dikaonija“ veikloms paramą gauna iš įvairių valstybinių, tarptautinių institucijų, verslo įmonių ir privačių asmenų. Šis bendradarbiavimas remiasi abipuse pagarba, o finansinė parama nesuteikia galimybės kontroliuoti VšĮ „Liuteronų diakonija“ veiklas ir neturi įtakos VšĮ „Liuteronų diakonija" etikos principams. Todėl svarbu, kad mūsų partneriai sutiktų su VšĮ „Liuteronų diakonija“ vertybėmis, jų laikytųsi ir gerbtų. VšĮ „Liuteronų diakonija“ nebendradarbiauja su partneriais, pažeidžiančiais JT Vaiko teisių konvenciją, VšĮ „Liuteronų diakonija“ etikos principus. VšĮ „Liuteronų diakonija“  nebendradarbiauja su partneriais, kurie gamina, parduoda, naudoja ar remia kitas kompanijas šiose pramonės šakose: ginklų, alkoholio, tabako, pornografijos, lažybų ar azartinių lošimų.

 

9. IŠORINĖ KOMUNIKACIJA

 

Kai naudojama vizualinė medžiaga VšĮ „Liuteronų diakonija" kanaluose skelbiant informaciją, pirmenybė teikiama simboliniams vaizdams, vaizduojantiems aplinką, nuotaikas ir situacijas be veidų, informacijos, kurią galima susieti su asmeniu ar vardu. VšĮ „Liuteronų diakonija" naudoja tik tuos vaizdus, kurių autorinės ir kitos susiję teisės tai leidžia. Jei kyla poreikis publikuoti nuotraukas su atpažįstamais asmenimis, visada prieš publikuojant turėtų būti susitarta su vaizduojamais asmenimis. Taip pat, jei asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, reikalingas ir tėvų / globėjų patvirtinimas.

 

10. NUMATYTŲ TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Kiekvienas darbuotojas ir savanoris yra atsakingas už šių taisyklių laikymąsi. Vadovas yra atsakingas už stebėjimą, kad darbuotojai suprastų ir laikytųsi šių taisyklių, ir, jei reikia, peržiūrėtų galiojančias taisykles.

 

 

 

 

________________________________